Restaurarea şi Valorificarea Durabilă a Patrimoniului Cultural – Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău

În data de 30.09.2014, Consiliul Judeţean Bacău a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Contractul de finanţare nr. 4715 pentru implementarea Proiectului „Restaurarea şi Valorificarea Durabilă a Patrimoniului Cultural-Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău, cod SMIS 13163, din fonduri ale Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.1.

Valoarea totală a proiectului este de 12.834.518,62 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă suma de 9.036.752,57 lei, iar contribuția beneficiarului este de 3.797.766,05 lei. Durata de implementare a proiectului este de 15 luni.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea dezvoltării economice şi sociale a Judeţului Bacău şi Regiunii Nord Est într-o manieră durabilă, echilibrată şi eficientă prin   dezvoltarea/diversificarea/valorificarea/ promovarea potenţialului turistic în Bacău şi creşterea adresabilităţii acestuia unei categorii de consumatori orientate către turismul cultural, istoric, ştiinţific şi tehnico-aplicativ.

Obiectivele specifice urmărite în implementarea proiectului vizează creşterea eficienţei tehnice, alinierea serviciilor oferite la aşteptările utilizatorilor și creşterea accesibilităţii acestora.

Atingerea obiectivelor va avea drept rezultate aşteptate:

 • Dezvoltarea durabilă a turismului cultural în judeţul Bacău prin crearea unei oferte turistice diversificată şi competitivă, care să conducă la creşterea volumului activităţii turistice şi respectiv, a circulaţiei turistice şi promovarea imaginii Observatorului Astronomic şi a Judeţului Bacău;
 • Stimularea dezvoltării ofertei turistice de calitate ce va permite creşterea încasărilor şi a contribuţiei sectorului turistic în PIB, precum şi sporirea gradului de absorbţie a forţei de muncă;
 • Asigurarea complementarităţii principalelor atracţii turistice culturale din Judeţul Bacău cu Observatorul Astronomic ca destinaţie pentru turismul cultural;
 • Creşterea numărului de vizitatori ai Observatorului Astronomic „Victor Anestin” cu 42% în primul an de funcţionare, urmată de o creştere anuală de 10% în următorii 7 ani de funcţionare, precum şi creşterea încasărilor la nivelul acestuia.

Grupul țintă care va beneficia de rezultatele implementării proiectului include:

Beneficiari direcţi:

 • Locuitorii Judeţului Bacău, fără limită de vârstă, care vor fi informaţi despre această iniţiativă prin intermediul materialelor promoționale: pliante, broşuri, portal web, a informaţiilor de presă;
 • Potenţialii turişti români şi străini care doresc să viziteze Judeţul Bacău şi care vor avea posibilitatea de a se recrea şi de a cunoaşte un nou domeniu, cel al astronomiei;

Beneficiari indirecţi:

 • Comunitatea din judeţul Bacău, în ansamblul ei;
 • Agenţii economici: agenţii de turism, unităţi de alimentaţie publică şi cazare, transportatori, agenţii de publicitate, tipografii, furnizori de servicii diverse (foto, film, software specializat)

Activităţile principale care se desfăşoară în cadrul proiectului constau în:

 • Desfăşurarea licitaţiilor de achiziţie publică de servicii consultanță în vederea asigurării managementului de proiect, de lucrări, servicii de dirigenţie şantier, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, servicii de publicitate- promovare, servicii de audit, dotari echipamente şi mobilier;
 • Promovarea proiectului şi a temelor orizontale;
 • Derularea propriu-zisă a activităţilor de construcţii și echipamente cu şi fără montaj, probe tehnologice;
 • Auditarea financiar – contabilă;
 • Raportări intermediare și finale către finanțator.

Proiectul urmăreşte restaurarea, conservarea şi modernizarea clădirii Observatorului Astronomic “Victor Anestin” Bacău. Modernizarea clădirii Observatorului  Astronomic prevede la nivelul superior crearea unei platforme circulabile, unde se amenajează o sală ecuatorială, acoperită cu o cupolă rabatabilă, dotată cu  un telescop performant.

Noul  corp de  clădire, construit   în   partea  de  sud  a  Observatorului,  înglobează   accesul în construcţia existentă.  Pentru comunicarea  pe  orizontală  între  cele  două  corpuri  se realizează la  nivelul parterului, etajelor  I și  II, câte  un gol  de  trecere. Accesul la sala ecuatorială se face prin o galerie de trecere din construcția nouă spre construcţia existentă a Observatorului Astronomic. Clădirea nouă va fi prevăzută cu o scară de acces în 4 rampe şi cu un lift panoramic vitrat pentru 6 persoane.

Crearea   centrelor  de  informare  la  fiecare  nivel  al  construcţiei  noi şi realizarea  sălii ecuatoriale la ultimul nivel al clădirii actuale conduc la realizarea unui obiectiv arhitectural unitar, ce modifică aspectul de prezentare si modernizează expoziţia Observatorului Astronomic.

Egalitatea de şanse

Un rol important, alături de prioritățile fundamentale de dezvoltare, îl joacă îndeplinirea  temelor și obiectivelor orizontale, obiective regăsite în toate Programele Operaționale. Respectarea exigențelor obiectivelor orizontale permite participarea echilibrată a femeilor și bărbaților, indiferent de religie, rasă, apartenență la grupuri minoritare, în toate domeniile vieții sociale, politice și economice în vederea atingerii unei competitivități și unei dezvoltări durabile, precum și obținerea și consolidarea unei democrații reale.

În acest sens, Consiliul Județean Bacău îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Strategia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, a Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, a Strategiei Guvernului României pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor şi a altor documente strategice privind grupuri vulnerabile din România.

Consiliul Județean Bacău are în vedere o politică a nediscriminării pe care o urmărește în cadrul acestui proiect, fiind prevăzute mecanisme de asigurare a egalităţii de şanse în elaborarea și implementarea proiectului, în cadrul atribuirii  contractelor de achizitii de lucrari, bunuri și servicii încheiate pe durata derulării proiectului. Procedurile de achiziţie publică de lucrări, bunuri și servicii sunt deschise şi transparente pentru toate părţile interesate.

Proiectul prevede crearea de facilităţi prin adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică

Dezvoltarea durabilă se derulează pe fondul unor principii majore, precum preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi între generaţii, viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării și gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu.

Unul dintre dezideratele funcţionale ale proiectului îl reprezintă eficienţa energetică. Astfel, în  urma  analizelor efectuate în cadrul auditului  energetic,  proiectul își propune  să realizeze izolarea termică  a  clădirii  existente  a  Observatorului Astronomic  cu  vată  minerală dispusă  pe interiorul  peretelui  exterior  şi  placarea  acestuia  cu gips carton.

Abonare la newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Urmariți-ne pe Facebook

Total Visitors
392038
97
Visitors Today
44
Live visitors

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

header regio top

www.inforegio.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro